การศึกษานี้ได้จำแนกระบบนิเวศของประเทศออกเป็น 7 ประเภท ตามแนวทางในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีข้อมูลรายการสิ่งมีชีวิต (ชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) ที่พบในแต่ละระบบนิเวศ ได้แก่