การดำเนินงานในประเทศ

การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของ IPBES และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020

วันเวลาและสถานที่: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต
วัตถุประสงค์: เผยแพร่การดำเนินงานของ IPBES และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย (policy maker) นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารชุดความรู้การดำเนินงานของ IPBES

เอกสารการนำเสนอ (presentation) ในการประชุม


การประชุมแลกเปลี่ยนผลรายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services) ของ IPBES

วัน เวลาและสถานที่: 6 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบทางไกล
วัตถุประสงค์: สผ. ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES Global Assessment) ตลอดจนข้อมูล ทิศทางและความก้าวหน้าการดำเนินงานในระดับโลกและประเทศไทยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการกำหนดกฎหมายและนโยบายได้รับทราบเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการในระดับสากล รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงานของประเทศไทยต่อไป
รูปแบบการประชุม: การนำเสนอเนื้อหาของรายงานการประเมินระดับโลกฯ และกรณีศึกษาของประเทศไทย และการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ กระบวนการยุติธรรมและด้านนโยบายและแผน รวมทั้งสิ้น 87 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารรายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริหารจากระบบนิเวศ (บทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย) ฉบับภาษาไทย