สถานภาพการคุกคาม (กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง)

สถานภาพการคุกคาม (กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง)

ตารางแสดงสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย