กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลฯ

กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Gobal Biodiversity Framework)

จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นของการดำเนินการในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ กรอบงานฯ
ได้จัดทำโดยอาศัยแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 เป็นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถนำไปสู่การมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ภายในปี
ค.ศ. 2050 โดยจะเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกที่ต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020
และเป้าหมายไอจิที่สิ้นสุดลง เมื่อปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 2018 ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ 14 (COP 14) โดยขณะยกร่างใช้ชื่อว่า “กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework)

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐและทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และธุรกิจเพื่อที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ ความตกลงพหุภาคีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ

สถานะการดำเนินงานของกรอบงานฯ

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP14) มีข้อตัดสินใจที่ 14/34 เกี่ยวกับการจัดตั้งกระบวนการจัดเตรียมกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework) โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework: OEWG) และดำเนินกิจกรรมการประชุมหารือในระดับภูมิภาค ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคต

ร่างกรอบงานได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมโลกผ่านการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ SBSTTA OEWG รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะประเด็น
ต่าง ๆ ทั้งนี้ เดิมกรอบงานกำหนดให้ได้รับการรับรองในการประชุม CBD COP15 เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 แต่เนื่องด้วยวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้อง
ขยายระยะเวลาจัดทำกรอบงานฯ ออกไป รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมต่าง ๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยคาดว่ากรอบงานฯ จะได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 (CBD COP15 Part2) ซึ่งกำหนดจัด ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565

  • OEWG: การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ครั้งที่ 1 (OEWG-1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ครั้งที่ 2 (OEWG-2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ครั้งที่ 3 (OEWG-3) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศโคลอมเบียเป็นเจ้าภาพ
  • SBSTTA: การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 (SBSTTA23) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศแคนาดา และครั้งที่ 24 (SBSTTA24) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 9 มิถุยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
  • การเผยแพร่ (ร่าง) กรอบงานฯ: สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้เผยแพร่ (ร่าง) กรอบงานฯ ครั้งที่ 1 หรือ Zero draft of the Post-2020 GBF ผ่านเว็บไซต์อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 หรือ First draft of the Post-2020 GBF ซึ่งเป็นร่างฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)

download  First Draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework