ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

การให้สัตยาบันของประเทศไทย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2553 ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เลขาธิการอาเซียนได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ประเทศไทยพิจารณาลงนามในสัตยาบันในข้อตกลงดังกล่าว ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่ 14 ว่าข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการยื่นตราสารการให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียน

เกี่ยวกับศูนย์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยการประสานความร่วมมือและประสานการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ องค์การระดับภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกอาเซียน ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ในฐานะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียน (AHP Committee) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCE)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.aseanbiodiversity.org/