ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2564

(10 กุมภาพันธ์ 2564)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
 รับทราบ
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย
 รับทราบ
3. ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี
ค.ศ. 2020
 รับทราบ
4. การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….( ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี ) และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ต่อคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป