ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2563

(2 มีนาคม 2563)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
• ผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๓ รับทราบ
• ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) รับทราบ
• ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. รับทราบ
• (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
• (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution on the Post – 2020 Global Biodiversity Framework สำหรับการประชุม ASEAN High Level Ministerial Meeting on Biological Diversity และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบในหลักการให้เสนอ (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution on the Post – 2020 Global Biodiversity Framework ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับรอง (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution ในการประชุม ASEAN High Level Ministerial Meeting on Biological Diversity วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณามอบหมายเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศมาเลเซีย พิจารณาเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ASEAN High Level Ministerial Meeting on Biological Diversity วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
• การปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ประสานผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พิจารณาลงนามตามขั้นตอนต่อไป
เรื่องอื่นๆ
• การเสนอพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน๑. เห็นชอบให้เสนออุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารการเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานแห่งมรดกแห่งอาเซียนให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ในการประชุมครั้งที่ ๗ และคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๓๐ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๓๑ ต่อไป
๑.๒ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอเรื่องการนำเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย
๒. ให้กรมอุทยานฯ พิจารณาทบทวนการเสนอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว – อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยแยกการนำเสนอเป็น
๒.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดยอาจพิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง
๒.๒ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เนื่องจากมีลักษณะทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป