ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 3/2562

(24 ตุลาคม 2562)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. ความก้าวหน้าการจัดทำคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รับทราบ
2. ความก้าวหน้าในการขอขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Taninthayi ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นอุทยานมรดกอาเซียน รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. รายงานแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับที่ 4 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับที่ 4 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตามขั้นตอน
2. การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. โดยให้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นในรายละเอียด และดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ก่อนนำเสนอ กอช. ตามขั้นตอนต่อไป
3. การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไของค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของ กอช. ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และดำเนินการเพื่อแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตามขั้นตอนต่อไป