ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2562

(15 กรกฎาคม 2562)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๙ รับทราบ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัวกิจกรรมผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ รับทราบ
3. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (International Conference on Biodiversity 2019) รับทราบ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติขอลาออก รับทราบ
5. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบรายงานแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตจาก กอช. ไปปรับปรุงรายงานฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจัดส่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป
 รับทราบการดำเนินงานเพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณานำไปใช้ประกอบการทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติต่อไป