ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 3/2561

(24 กันยายน 2561)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ
2. การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทราบ
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
1. ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อ กอช. เป็นระยะ ๆ
2. ความก้าวหน้าการจัดทำคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบให้หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับคลังข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยในระยะแรก ขอให้หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม
3. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก และ (ร่าง) ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ให้กรมป่าไม้เรียนหารือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกลั่นกรองให้ได้ข้อสรุป โดยมิให้มีการส่งตัวอย่างชีวภาพของไม้สักภายใต้โครงการวิจัยร่วมฯ และให้พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการวิจัยร่วมอย่างระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 1. เห็นชอบ (ร่าง) ท่าทีของประเทศไทยในภาพรวม สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 9 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 2. เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ปฏิญญาชาร์ม เอล เชค (Sharm El Sheikh Declaration) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเนื้อหาในรายละเอียด และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
 3. เห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๔ การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๙
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และให้เสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งความเห็นเพิ่มเติมให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฯ ปรับปรุงรูปแบบของแผนให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนด โดยให้เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนนำเสนอ สศช. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
3. (ร่าง) บันทึกการหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ The Global Nature Fund เห็นชอบการต่ออายุ (ร่าง) บันทึกการหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ The Global Nature Fund โดยให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประสานกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
เรื่องอื่น ๆ
1. การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน เห็นชอบต่อ (ร่าง) หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน ที่มีการเพิ่มระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม ๖๐ เดือน เป็น ๖๖ เดือน และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป