ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2561

(11 พฤษภาคม 2561)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ รับทราบ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รับทราบ
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 28 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา รับทราบ
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รับทราบ
โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
การเตรียมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 ณ เมืองชาร์ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ (ร่าง) ความเห็นท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ ณ เมืองชาร์ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยผนวกรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
การเสนอพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ เห็นชอบการนำเสนออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. 1. เห็นชอบให้จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ให้เป็นหลักการที่กว้าง ๆ ครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้ง ประเด็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยรายละเอียดให้นำไปกำหนดไว้ใน (ร่าง) อนุบัญญัติต่อไป
 2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ และ กอช. และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ความก้าวหน้าการจัดทำคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 – 2564 เรื่องวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก และ (ร่าง) ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ให้กรมป่าไม้หารือหน่วยงานที่ให้ความเห็นและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเอกสาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศเป็นหลัก โดยให้นำเสนอ กอช. พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
เรื่องอื่น ๆ
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 54 ณ สมาพันธรัฐสวิส รับทราบ
การจัดประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ