ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2561

(26 มกราคม 2561)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. ความคืบหน้าการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการปฏิรูป เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ
2. ความคืบหน้าการดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. รับทราบ
3. การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus monokwari) รับทราบ
4. รายงานการดำเนินงานการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ  พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2560) รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการผนวกการแต่งตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ ไว้ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการยกร่าง
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เพิ่มเติม
    – คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
    – คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
    – คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
 1. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ชุด ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ โดยมอบหมายประธานอนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
      1.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธาน และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
      1.2 คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นประธานอนุกรรมการ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
      1.3 คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ มีนายธนิต ชังถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
 2. ให้ประธานอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ตามข้อ 1 ข้างต้น ร่วมกันทบทวนและนำเสนอองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่กำหนดไว้ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธาน กอช. พิจารณาลงนามต่อไป
3. ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพ (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals: CMS) มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาข้อดี-ข้อเสียของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพ และประสานกรมประมงเพื่อหารือร่วมกันต่อไป
4. การเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 ปี พ.ศ. 2562 ณ ราชอาณาจักรไทย ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของคณะทำงาน อาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนออุทยานแห่งชาติเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียน และจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 28 ต่อไป
เรื่องอื่น ๆ
1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 รับทราบ
2. กิจกรรมการเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ” นกชายเลนปากช้อน” ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รับทราบ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด รับทราบ