ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2560

(22 กันยายน 2560)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ รับทราบ
2. รายงานผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก รับทราบ
3. ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยภายใต้
กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 รับทราบ
4. แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รับทราบ
5. การปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) รับทราบ
6. ความคืบหน้าการดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. รับทราบ
7. ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ รับทราบ
8. ความคืบหน้าการจัดทำรายงานแห่งชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ ๖ รับทราบ
9. รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบ
10. การดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การปรับปรุงการดำเนินการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species) ของประเทศไทย 1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และ (ร่าง) ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุมกำจัดของประเทศไทย และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป
2. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แนวทางการควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป
2. (ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 1. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศต่อไป
เรื่องอื่นๆ
1. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 1. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ โดยให้ยกระดับประธานกรรมการ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเพิ่มเติมองค์ประกอบให้มีผู้แทนหน่วยงาน จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์
2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป