ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2559

(20 ตุลาคม 2559)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. สาส์นจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ
2. การจัดทำ biobank รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดทำ biobank ในเบื้องต้น และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลไว้
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นที่ประชุมไปปรับเพิ่มเติม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรี
2. การเตรียมการด้านสารัตถะและพิธีการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ และการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๘ 1. เห็นชอบต่อท่าทีประเทศไทยสำหรับประชุมระดับสูงและการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
2. เห็นชอบต่อ (ร่าง) ปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการประเด็นเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำท่าทีประเทศไทยและ (ร่าง) ปฏิญญาแคนคูนฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป