ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2559

(15 กรกฎาคม 2559)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. ผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 รับทราบผลการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2
2. สถานภาพการดำเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 รับทราบสถานภาพการดำเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในภาพรวมให้ชัดเจน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือในการประสานดำเนินการระหว่างหน่วยงาน
3. สถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. …. รับทราบสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ….และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาจัดทำกระบวนการเพื่อทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ….
4. การดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 รับทราบการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การเตรียมการด้านสารัตถะและพิธีการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 8 1. เห็นชอบต่อองค์ประกอบหน่วยงานคณะผู้แทนไทย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเพื่อเร่งรัดหน่วยงานให้เสนอรายชื่อผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุม พร้อมประเด็นที่เกี่ยวข้องตามวาระการประชุม และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาต่อไป
2. เห็นชอบต่อประเด็นที่หยิบยกขึ้นกล่าวในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาปรับแก้ไขประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นนำเสนอในการประชุมต่อไป
3. เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเชิญภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการในกิจกรรม side event และ interactive fair ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 13
2. การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานสำหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและข้อคำนึงถึงของ กอช. สำหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
1. พิจารณาเพิ่มเติมถึงความสอดคล้องของกฎหมายและกฎหมายลำดับรองของประเทศไทย ที่จะนำมาอนุวัตตามพันธกรณีของพิธีสารนาโงยาฯ และพิจารณามาตรการทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินว่าจะต้องจัดทำกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
2. หารือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ
3. ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย กรณีการเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาฯ ล่าช้า และกรณีการไม่เข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในการพิจารณามาตรการทางกฎหมาย ให้จัดทำในรูปแบบของตารางวิเคราะห์พันธกรณีของพิธีสารฯ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ
3. การปรับปรุงทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย 1. เห็นชอบให้เผยแพร่ทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย
2.2 พิจารณาจัดทำทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย โดยจัดลำดับความสำคัญเพื่อดำเนินการในกลุ่มที่มีความสำคัญในลำดับต้น