ครั้งที่ 2/2557

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2557

(24 ตุลาคม 2557)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณา
การดำเนินงานสืบเนื่องจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25 1. เห็นชอบให้ยืนยันความเห็นเดิมของประเทศไทย ที่จะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนฯ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ประสงค์จะเป็นภาคีของพิธีสารนาโงยาฯ ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานระดับโลกที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อยู่แล้ว และเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของกฎหมาย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนอาจจะพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานของพิธีสารนาโงยาฯ เพิ่มเติมต่อเนื่องร่วมกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เห็นควรให้นำความเห็นของประเทศไทยที่มีต่อ (ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนฯ ตามข้อ ๑เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป