ครั้งที่ 1/2557

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2557

(26 กันยายน 2557)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รับทราบ
2. รายงานการติดตามประเมินผลนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551 – 2555 (ระยะสิ้นสุดแผน) รับทราบ
3. รายงานการดำเนินงานการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ความเห็นและท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน–3 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี เห็นชอบ(ร่าง) ความเห็นและท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
2. ความเห็นและท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี เห็นชอบในหลักการดังนี้
1. ความเห็นและท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12
2. ประเด็นการเจรจา (talking point) สำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 12
3.(ร่าง) ปฏิญญากังวอนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.(ร่าง) แถลงการณ์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อเสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 12
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบในข้อ 2-4 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
3. (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 นำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป
4. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ นำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป