ครั้งที่ 1/2556

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2556

(17 มกราคม 2556)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ในปี พ.ศ. 2555 รับทราบ
2. รายงานผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2555 ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย รับทราบ
3. การเป็นสมาชิกของเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-IPBES) รับทราบ
4. รายงานความก้าวหน้าการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ความเห็นต่อการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 1 ของเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (First Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) ระหว่างวันที่ 21- 26 มกราคม 2556 ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เห็นชอบต่อร่างความเห็นของผู้แทนประเทศไทยสำหรับการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 1 ของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
2. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ว่าดวยการรับผิดและชดใช้ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป