ครั้งที่ 3/2555

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 3/2555

(28 กันยายน 2555)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) รับทราบ
2. ผลการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2555 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2555 ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย เห็นชอบต่อ (ร่าง) ความเห็นของประเทศไทยที่จะนำเสนอต่อการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 6 โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม กอช. ไปปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม
2. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม 2555
ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย
 เห็นชอบในหลักการต่อร่างประเด็นท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 11 โดยให้รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขเพิ่มเติม
3. การประชุมระดับสูงหรือระดับรัฐมนตรี (High Level Segment) ในระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2555 ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมระดับสูง และขอให้คณะกรรมการฯ ส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (หากมี) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
4. ร่าง นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2556-2560 เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2556-2560 โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
5. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้นายสงกรานต์ จิตรากร เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แทนนายบริบูรณ์ สมฤทธิ์