ครั้งที่ 2/2555

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2555

(11 เมษายน 2555)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การลงนามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม รับทราบ
2. การลงนามพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รับทราบ
3. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ในปี พ.ศ. 2554 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การประชุมเวทีวิทยาศาสตร์นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ ระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2555 ณ กรุงปานามา ซิตี้ ประเทศปานามา เห็นชอบต่อความเห็นของผู้แทนไทยสำหรับการประชุมเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernment Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) ครั้งที่ 2 และเห็นชอบต่อการจัดลำดับประเทศที่ตั้งสำนักเลขาธิการเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายฯ (IPBES) ดังนี้ ลำดับที่ 1 สาธารณรัฐเกาหลี ลำดับที่ 2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ลำดับที่ 3 ประเทศฝรั่งเศส ลำดับที่ 4 ประเทศเคนยา และลำดับที่ 5 ประเทศอินเดีย
2. การเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เห็นชอบในหลักการกับการประกาศให้ปี ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 ประกอบด้วย 3 แนวทาง 1 กลไก ได้แก่
      (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารการให้การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษสากลความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2011-2020
      (ร่าง) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไข “(ร่าง) ยุทธศาสตร์…” เป็น “(ร่าง) แนวทาง…”
      (ร่าง) แนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563)
      ใช้นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
3. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2011-2020 เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2011-2020 โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของ กอช. และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของภาคธุรกิจ เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพทางยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
5. (ร่าง) แนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2011-2020 เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แนวทางการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่จำเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2011-2020 (พ.ศ. 2554-2563) โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของ กอช. และเวียนขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป