ครั้งที่ 1/2555

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2555

(12 มกราคม 2555)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การลงนามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 ขออนุมัติลงนามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม พร้อมทั้ง ขออนุมัติผู้ลงนามและขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (full powers) ให้ผู้ลงนาม
เห็นชอบแผนการดำเนินงานภายหลังการลงนามพิธีสารนาโงยาฯ ดังนี้
       ทบทวนระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล (National Competent Authority) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ว่าต้องมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุงอย่างไรให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพิธีสารนาโงยาฯ
       เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีสารนาโงยาฯ ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้สัตยาบันพิธีสารนาโงยาฯ
2. พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติลงนามพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดทำระเบียบ กอช. เพื่อกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดและชดใช้ตามบทบัญญัติของพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ฯ