ครั้งที่ 1/2554

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2554

(2 ธันวาคม 2554)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. 2554 รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองต่อ กอช. เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ และมอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สรุปสาระสำคัญของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 66 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2011 และการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 15 ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554  ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญข้อมติ หรือข้อตัดสินใจดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมติหรือข้อตัดสินใจจากการประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การดำเนินงานรองรับระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 เห็นชอบแบบคำขอรับหนังสืออนุญาตและหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเป็นแบบที่ กอช. กำหนดตามข้อ 4 และข้อ 8 ของระเบียบฯ
 เห็นชอบให้แบบคำขอรับหนังสืออนุญาตและหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นคำขอรับหนังสืออนุญาตและหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามแบบที่ กอช. กำหนด
 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นที่ประชุมไปปรับแก้ไขแบบคำขอฯ และนำแบบคำขอทั้งหมดเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความเห็นภายใน 60 วัน
 เห็นชอบให้หน่วยงานที่ยังไม่มีกลไกการดำเนินงานด้านการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์หรือหน่วยงานที่มีกลไกดังกล่าวบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนจัดทำหรือเพิ่มเติมกลไกการดำเนินงานด้านการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ตามระเบียบฯ โดยใช้เอกสารที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงแล้ว ประกอบการดำเนินงานดังกล่าว
2. ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (การดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปี)    เห็นชอบให้หน่วยงานภายใต้มาตรการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2552 แจ้งผลการดำเนินงานมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554