ครั้งที่ 3/2553

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 3/2553

(22 ธันวาคม 2553)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. สรุปผลการประชุมและการจัดกิจกรรมของประเทศไทยระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 วันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น รับทราบสาระสำคัญ ข้อตัดสินใจและผลการจัดกิจกรรมของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้
       สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
       สรุปผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย (side event) เรื่อง Global Tiger  Initiative  โดยประสานข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
       จัดทำตารางสรุปรายละเอียดการดำเนินงานตามข้อตัดสินใจของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 และสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5  ที่ประเทศไทยต้องดำเนินการ โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เห็นชอบในหลักการต่อแผนการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานดำเนินการหลัก
 มอบหมายคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาจัดทำรายละเอียดของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงกำหนดเนื้อหาสาระ วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบกิจกรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
2. ร่างระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. …. ยืนยันให้นำร่างระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. …. ที่ผ่านการตรวจสอบและการแก้ไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 แล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป