ครั้งที่ 2/2553

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2553

(6 ตุลาคม 2553)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง กรอบการเจรจาในการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น รับทราบ
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง กรอบการเจรจาเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) พิธีสารเสริมว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การจัดนิทรรศการของประเทศไทยในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในการจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยและให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมกับบริษัท อินทิเกรเต็ดฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในบางประเด็น ตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการของประเทศไทยระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 10
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณารับข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่ประชุม ไปดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฯ ตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการฯ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนาม
3. การเตรียมการด้านสารัตถะและพิธีการสำหรับการประชุมระดับสูง (High Level) ในระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น เห็นชอบต่อประเด็นการเจรจาในการประชุมระดับสูง และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการฯ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป