ครั้งที่ 1/2553

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2553

(27 กันยายน 2553)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การดำเนินงานเพื่อฉลองปีสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. 2010
 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฐานะ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 เห็นชอบให้นำเรื่อง การน้อมเกล้าถวายพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 เห็นชอบในหลักการในการจัดนิทรรศการการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ในระหว่างวันที่ 18 -29 ตุลาคม 25553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียด รวมทั้งข้อมูลการจัดนิทรรศการฯ ต่อ กอช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และการประสานหน่วยงานต่างๆ ในประเทศร่วมจัดกิจกรรมฯ
2. กรอบการเจรจาสำหรับคณะผู้แทนไทยในการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น เห็นชอบให้มีการรับรองพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ให้ดำเนินการตามกรอบเจรจาในการรับรองพิธีสารฯ ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 10 และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอเพื่อขอรับความเห็นชอบจากรัฐสภาต่อไป
3. กรอบการเจรจาเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) Supplementary Protocol on Liability and Redress ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพในการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น เห็นชอบกรอบการเจรจาเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างพิธีสารเสริมว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป