ครั้งที่ 1/2552

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2552

(22 กรกฎาคม 2552)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) รับทราบ
2. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ รับทราบ
3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ
4. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รับทราบ
5. รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2552 รับทราบ
6. การพัฒนากรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การให้สัตยาบันในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและให้ฝ่ายเลขานุการฯ เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ คณะกรรมการเห็นควรเพิ่มเติมให้แต่งตั้งองค์ประกอบคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ดังนี้
       นายวิเชียร กีรตินิจกาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
       ผู้แทนของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกรมการข้าว
3. ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2010 เห็นชอบในร่างแผนปฏิบัติการปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
4. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจ้างงานบัณฑิตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง (พ.ศ. 2553-2555) เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลความเห็นของคณะกรรมการฯ แจ้งสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ตามความเห็นของกรรมการฯ และดำเนินการต่อไป
5. ความเห็นของประเทศไทยต่อการประชุมที่สำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในปี พ.ศ. 2552-2553 เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
6. การดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ