ครั้งที่ 1/2551

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2551

(7 พฤษภาคม 2551)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง ครั้งที่ 2 (The Second Ad Hoc Open-ended Working Group on Protected Areas) ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี รับทราบ
2. สรุปผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 ( SBSTTA 13 ) ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2551 ณ  กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. …. ตามความเห็นคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ          เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. …. โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับไปปรับเพิ่มเติมถ้อยคำตามความเห็นกรรมการ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2551 และการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2551 ณ ประเทศเยอรมนี เห็นชอบในหลักการต่อร่างประเด็นท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9 และประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นเจรจา (talking points) ระหว่างการประชุมระดับสูงหรือระดับรัฐมนตรี ซึ่งหากกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551