ครั้งที่ 3/2550

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 3/2550

(26 ธันวาคม 2550)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 4 และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 9 ณ ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่ 12-30 พฤษภาคม 2551 รับทราบโดยให้ฝ่ายเลขานุการรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาเตรียมการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกฑฑ์และวิธีการเข้าถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. … ขอให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตกรรมการไปพิจารณาทบทวนร่าง ระเบียบฯ
2. ร่างมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เห็นชอบในหลักการต่อร่างมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยรับข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการไปปรับแก้ไข แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. มติสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นชอบในหลักการโดยให้ฝ่ายเลขานุการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีขอให้ประกาศปี พ.ศ. 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป