ครั้งที่ 2/2550

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2550

(14 พฤศจิกายน 2550)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่าง นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 เห็นชอบต่อ ร่าง นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อผลักดันการดำเนินงานและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อไป
(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ…. เห็นชอบในหลักการต่อ ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. … และให้นำร่างฯ ที่เสนอนี้เสนอรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป