ครั้งที่ 1/2550

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2550

(16 มีนาคม 2550)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. อำนาจหน้าที่ กอช. รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การดำเนินงานตามพันธกรณีและโปรแกรมงานอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ขอให้หน่วยงานรวบรวมผลการดำเนินงานให้เป็นหมวดหมู่ตามพันธกรณี/โปรแกรมงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
 ขอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการดำเนินงานและงบประมาณ
2. การจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนระดับชาติด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 เห็นชอบให้มีการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนระดับชาติด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2551-2555 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินการ
 เห็นชอบในหลักการร่างแผนกลยุทธ์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 และให้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนระดับชาติด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2551-2555 โดยรับข้อคิดเห็นของ กอช. ไปพิจารณาด้วย
3. แผนการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย เห็นชอบในหลักการต่อแผนการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยรับข้อคิดเห็นจาก กอช. ไปพิจารณาดำเนินการ
 ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
4. เงินบำรุงกองทุนงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  ดังนี้
       ขออนุมัติในหลักการการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเงินบำรุงกองทุนพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดวงเงินงบประมาณดังกล่าวให้ครอบคลุมตามมาตราส่วนของสหประชาชาติ (UN Scale) ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และให้ครอบคลุมส่วนที่ค้างชำระหากจะเกิดขึ้นด้วย
       ขออนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 900,000 บาท และเงินบำรุงกองทุนงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ จำนวนเงิน 450,000 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ขอตั้งทั้งสิ้น 1,350,000 บาท
5. การสมทบงบประมาณของประเทศไทยสนับสนุนศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวน