ครั้งที่ 1/2549

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2549

(16 มีนาคม 2549)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การเตรียมการคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (COP-MOP) สมัยที่ 3 และการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP) สมัยที่ 8 ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เห็นชอบและขอให้ฝ่ายเลขานุการส่งความเห็นกรรมการให้คณะผู้แทนไทยโดยด่วนต่อไป