ครั้งที่ 1/2548

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2548

(21 ธันวาคม 2548)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รับทราบ
2. ทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Thailand Red Data : Vertebrates) รับทราบ
3. ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ฯ สมัยที่ 11 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. แผนปฏิบัติการ 4 ปี ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ขอให้เลื่อนการนำเสนอแผนปฏิบัติการ 4 ปี ด้านความหลากหลายทางชีวภาพออกไปก่อน เนื่องจากจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่ประธานมอบหมาย
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
 เห็นชอบองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ดังกล่าว โดยปรับ/เพิ่มเติมผู้แทนตามความเห็นกรรมการ
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาว่าคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ควรอยู่ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามเดิม หรือควรจัดตั้งภายใต้ กอช. และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป