องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่

องค์ประกอบ

อำนาจหน้าที่

  • จัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล คุณภาพข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวดิ้ง (Cloud Computing) ของประเทศ และการบูรณากรฐานข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  • ดำเนินการให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์
  • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพมอบหมาย