การประชุม

การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มีการประชุมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปี พ.ศ.จำนวน (ครั้ง)ครั้งที่วัน เวลา
256322/256318 ธันวาคม 2563
11/256323 มีนาคม 2563