ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6684

E-mail: bdpolicy@onep.go.th