แนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย

แนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย

จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 95 หน้า พิมพ์ครั้งแรก :

เนื้อหา : แนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ เนื้อหาของแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่รุกรานของประเทศไทย