ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2562

(25 กุมภาพันธ์ 2562)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รับทราบ
2. การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รับทราบ
3. การจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ
4. ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. รับทราบ
5. ความก้าวหน้าการจัดทำคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รับทราบ
6. การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (International Conference on Biodiversity 2019) รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การทบทวนและปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการ ๔ ชุด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวจำนวน ๘ ชุด ได้แก่
๑.๑ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๒ คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
๑.๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง
๑.๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ
๒. เห็นชอบองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ ชุด ได้แก่
๒.๑ คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๒.๒ คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ
๒.๓ คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยให้ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้
– คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก้ไข “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (modern biotechnology)”
เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีชีวภาพ”
– คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพิ่มเติมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการฯ
๓. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ จำนวน ๓ ชุด ได้แก่
๓.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
๓.๒ คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
๓.๓ คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งนี้ฯ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธาน กอช. พิจารณาลงนามตามขั้นตอนต่อไป
2. การขอเมล็ดพันธุ์จากสวนพฤกษศาสตร์คิว เพื่อนำมาเก็บไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย เห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย เพื่อให้มีการรวบรวมเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และมีความต่อเนื่องในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน