ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2558

(7 ตุลาคม 2558)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 รับทราบ
2.รายงานความก้าวหน้าของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. … รับทราบ
3. รายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การเป็นเจ้าภาพจักประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 1. สนับสนุนและเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2
2. มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ดำเนินการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา ดังนี้
2.1 อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
2.2 นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 20 ล้านบาท
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
2. ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
3. การเสนอแบบฟอร์มข้อตกลงการจ่ายวัสดุชีวภาพ และข้อตกลงถ่ายโอนวัสดุ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นคำขอรับหนังสืออนุญาตและหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามแบบที่ กอช. กำหนด เห็นชอบให้แบบฟอร์มข้อตกลงการจ่ายวัสดุชีวภาพ (Material Release Agreement: MRA) และข้อตกลงการถ่ายโอนวัสดุ (Material Transfer Agreement: MTA) ที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เสนอ เป็นแบบคำขอรับหนังสืออนุญาตและหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ที่ กอช. กำหนด
ทั้งนี้ กอช. ได้ให้การรับรองมติที่ประชุมดังกล่าว ในที่ประชุมแล้ว