การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ 1 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งมีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2563 2) ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 3) ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 และ 4) การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. 2563 ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. โดยให้สำนักงานนโยบายฯ นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป