คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

เรื่องเพื่อทราบ

1. มติคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

เรื่องเพื่อพิจารณา 1. (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. (ฉบับปรับปรุงหลังการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย)