เล่มที่ 2 สรุปสาระสำคัญจากรายงานการประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จำลองและแบบจำลองของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ