ปูเจ้าพ่อหลวง (Indochinamon bhumibol)

งานวิจัยในป่าอนุรักษ์ “ปูเจ้าพ่อหลวง” ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

ปูเจ้าพ่อหลวง ปูหิน หรือปูน้ำตก (Indochinamon bhumibol) เป็นปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เป็นปูถิ่นเดียวของไทย (endemic species) พบเฉพาะที่จังหวัดเลยและบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) เนื่องจากถูกนำมาบริโภคมากเกินไป ปัญหามลพิษ และมีการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการบริโภคปูในช่วงที่ปูมีการสะสมไขมัน และยังไม่มีแนวทางในการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง รวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช https://m.facebook.com/profile.php?id=100064921080583&fref=nf