วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ”

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อ (theme) สำหรับการจัดงานและ/หรือกิจกรรมในปีนี้คือ “Our Solutions are in Nature” หรือ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่

ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 นี้จะมีกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นหลายกิจกรรม ที่สำคัญคือ

  • การครบกำหนดของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2011-2020  และเป้าหมายไอจิ
  • การสิ้นสุด ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ (2011-2020 United Nations Decade on Biodiversity)
  • เตรียมการเริ่มต้น ทศวรรษแห่งสมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (2021-2030 United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)
  • เตรียมการเริ่มต้น ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ (2021-2030 United Nations Decade on Ecosystem Restoration)
  • การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  •  การรับรองกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกฉบับใหม่

และในปีนี้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity Week) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หัวข้อต่างๆ ในแต่ละวันดังนี้

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) จะจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity Week) ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ตามหัวข้อที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.cbd.int/idb/2020
ดาวน์โหลดสัญลักษณ์: https://www.cbd.int/idb/2020/logo

#วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ #InternationalDayforBiologicalDiversity #InternationalDayforBiologicalDiversity2020 #IDB2020#OurSolutionsareinNature #ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
#BiodiversityWeek #สัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ