การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบต้นฯสงขลา ครั้งที่ 2