การประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพอย่างยั่งยืน ใบพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่

📌นายสมปราชญ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพอย่างยั่งยืน ใบพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่

📌โดยมี ผอ.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกล่าวรายงานว่า การประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพ อย่างยั่งยืนในพื้นที่ เครือข่ายนกน้ำอพยพปากแมน้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่

📌ปากแม่น้ำกระบี่ เป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ และเป็นพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพ ตามโครงการความร่วมมือพันธมิตรในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ และการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพอย่างยั่งยืน

📌ในเส้นทางการบินเอเขียตะวันออก-ออสเตรเลียเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีพื้นฐานสำคัญในการคุ้มครองดูแลพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือพักพิงชั่วคราว ระหว่างการอพยพของนกในช่วงฤดูหนาวจากชีกโลกเหนือไปจนถึงออสเตรเลีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และนกน้ำอพยพปากแม่น้ำกระบี่จังหวัดกระบี่

📌สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง จึงได้กำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ และใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพใน 2 ระยะ

📌โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้คัดเลือกกรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพปากแม่น้ำกระบี่ ซึ่งการที่มีนกน้ำอพยพเข้ามายังพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นตัวชี้วัดที่เด่นชัด

📌และในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ โดยผลการศึกษาในระยะแรกสะท้อนถึงความต้องการของชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งนำมาสู่การต่อยอดการดำเนินงานระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2567 นี้

📌เพื่อผลักต้นและขับเคลื่อนกลไกการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

📌การประชุมในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ 1. การนำเสนอความเป็นมาแนวทางการดำเนินโครงการ 2. นำเสนอกลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ และใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพ 3. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชบใบพื้นที่ โดยรอบพื้นที่นกน้ำอพยพ ปากแม่น้ำกระบี่รวมประมาณ 50 คน

📌นายสมปราชญ ปราบสงคราม รองผู้ว่าฯกล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และมีความสำคัญระดับโลกทั้งชายหาด ภูเขา และทะเลที่สวยงาม ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการดำน้ำดูปะการัง เดินป่า นั่งเรือเที่ยวชมป้าชายเลน การดูนก ทรัพยากรเหล่านี้ นับได้ว่ามีความสำคัญระดับนานาชาติ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก #โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำกระบี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมชาไซต์ด้วย และยังเป็นพื้นที่สำคัญของนกน้ำอพยพ ใช้เป็นแหล่งพักพิงในฤดูกาลอพยพมาอาศัยหากินสืบพันธุ์ ในบริเวณนี้ดังนั้น เพื่อที่จะอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถรักษาไว้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จึงขอให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน การส่งเสริมการประกอบกิจกรรมที่สอดคล้อง ทั้งวิถีชีวิตของชุมชนชาวกระบี่เอง และบริบทของพื้นที่ รวมถึงแสวงหาแนทางเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนสืบไป

📌และขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนผ่านแผนงานโครงการต่างๆอย่างเดิม เพื่อทำให้คลองประสงค์เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติด้วย

📌ขอขอบคุณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดกระบี่ และเข้ามาร่วมส่งเสริมให้เกิดอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพ กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญ ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของเราให้เป็นที่รู้จัก และที่สำคัญต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มาเที่ยวในพื้นที่คลองประสงค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่

📌หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร่วมนำเสนอและแสดงความคิดเห็น ในการวางแนวทางการผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

#สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรสขาติและสิ่งแวดล้อม
#ชมรมสื่อดิจิทัลจังหวัดกระบี่
#KrabiDigitalMedia
#สร้างสรรค์สื่อดีมีคุณภาพ

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/G39vHHm3A7W7KEGk/?mibextid=Nif5oz