สผ. เข้าร่วมเวทีการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

ㅤㅤㅤ📍 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทน เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดงานเวทีการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย (Finance for Biodiversity Forum in Thailand: Fin4Bio) และนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimboeuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดผ่านวีดิทัศน์ ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร์ กรุงเทพฯ โดย สผ. ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ 32 องค์กร ภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ตามข้อเสนอแนะร่วม (Joint Recommendation) ที่จะผลักดันการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงินในการเพิ่มการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ทั้งนี้ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ได้ร่วมการเสวนาเกี่ยวกับ Nature Risk and Opportunity for Economy ในหัวข้อ NBSAP Pathways: A National Action Plan for Biodiversity and a Sustainable Economy

ㅤㅤㅤㅤFin4Bio จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือในการผลักดันทรัพยากรทางการเงินเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน การธนาคาร ภาคประชาสังคม และหน่วยงานนักวิชาการ จำนวนกว่า 200 คน

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล เพจ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ㅤ- https://www.facebook.com/science.msu/posts/pfbid02z57fPxsyuWkXoagvorrmQLb9gHbqteNMGdkrtRroX6LCfzMpoiyHeygBtg4oR2Bkl