เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)

📌 กองทุน GBFF คืออะไร  

กองทุน Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)  จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุม  COP15 ที่เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นกลไกทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายของกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ภายในปี ค.ศ. 2030 โดย กองทุน GBFF จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ในการประชุม GEF Assembly สมัยที่ 7 เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อให้เป็นกลไกทางการเงินที่เข้าถึงง่ายและมีขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนที่รวดเร็ว 2022

ปัจจุบัน กองทุน GBFF อยู่ระหว่างการระดมเงินจากประเทศผู้บริจาค (Donor Countries) โดยจะมีการแบ่งวงเงินการสนับสนุนเป็นรอบ (Tranche) ซึ่งในรอบที่ 1 ประเทศไทยมีวงเงินที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 3.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

📌เกณฑ์การพิจารณาและ Action Areas

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้กรอบการสนับสนุนของกองทุน GBFF จะต้องเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานภายใต้ 8 ประเด็นการดำเนินงาน (Action Areas) ตามที่กองทุุนกำหนด ดังนี้

 1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และวางแผนเชิงพื้นที่ทางบก/ทะเล
 2. สนับสนุนการดูแลและจัดการที่ดินและน้ำโดยกลุ่มชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
 3. การพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของกรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. การระดมทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 5. การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 6. การสนับสนุนให้ภาคการผลิตมีการคำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 7. การจัดการและควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
 8. การเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อความมั่นคงทางชีวภาพ

เกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนของกองทุน GBFF

 1. เป็นโครงการที่มีศักยภาพก่อให้เกิดประโยชนต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (Global Environmental Benefits)
 2. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกองทุน GBFF
 3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (National Biodiversity Strategic and Action Plan: NBSAP)
 4. เป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงทางนโยบายและความร่วมมือระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
 5. สนับสนุนความสมดุลระหว่างภูมิภาค
 6. เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ
 7. เป็นโครงการที่สนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (IPLCs)

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาโครงการโดยละเอียดได้ที่ https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2024-02/EN_GEF.GBFF_.01.04.Rev_.02_GBFF_Project_Cycle_Policy.pdf

📌ช่วงเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุน

กองทุนเปิดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและ GEF Agency จัดทำเอกสารเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำเอกสารโครงการ (PPG Request for GBFF Projects) ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์ม
ได้ที่: https://www.thegef.org/documents/gbff-project-preparation-grant-ppg-request-form

หน่วยงานเจ้าของโครงการและ GEF Agency จะต้องจัดส่ง PPG Request for GBFF Projects ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อดำเนินการตามกระบวนการในประเทศต่อไป

ข้อมูลการติดต่อ:

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (สผ.)
โทร 0 2265 6558 E-mail: nfp.onep@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1S-96SNLYeuc8d7Z0JTnPXEnjNnWbu_iN?usp=drive_link