อบรบการจัดทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม WordPress

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการอบรมการจัดทำเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรม WordPress ภายใต้กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ สผ.
(Knowledge Management: KM)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น
ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ Webex Cisco

การอบรมเป็นการบรรยายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม WordPress ในการออกแบบเว็บไซต์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากร สผ. เกิดความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของโปรแกรม WordPress
ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์การปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม WordPress และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับผิดชอบของกอง/กลุ่มอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับการเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศ และภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานใน สผ. ให้กับผู้รับบริการของ
สผ. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ มีบุคลากรของ สผ. เข้าร่วมการอบรม มากกว่า 60 คน