การประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 16 (CBD COP16) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 16 (CBD COP16) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น และเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการประชุม CBD COP 16 ที่กำหนด จัดระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567 ณ เมืองซานดิเอโก เดอ กาลิ สาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยการประชุม CBD COP 16 จะมีการหารือเกี่ยวกับการแปลงแผนความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ตามกรอบงานคุนหมิง-มอลทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศ การระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการเร่งรัดการดำเนินด้านการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม ดังนั้น ผู้แทนประเทศไทย ในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรมีกรอบท่าที ที่นำไปสู่การสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผลประโยชน์จากการนำทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติกลับคืนสู่ประเทศไทย
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.
เป็นประธานกล่าวต้อนรับการประชุมเตรียมการประชุม
CBD COP16 ครั้งที่ 1
นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโยบายเเละยุทธศาสตร์ นำเสนอ
การจัดทำเป้าหมายชาติและแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยตาม 23 เป้าหมายของกรอบงานคุนหมิง-มอลทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
ผอ.กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา นำเสนอประเด็นที่ประเทศไทย
จะให้ความเห็นในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้องและ
ร่าง (zero draft) กรอบท่าทีเจรจาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศของประเทศไทย