การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2567

📌 วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีหน่วยงานจำนวน 17 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะทำงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เเละมีกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนGlobal Biodiversity Framework Fund (GBFF) จำนวน 7 โครงการ และมีมติเห็นชอบให้ 3 โครงการ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน GBFF ดังนี้1)โครงการInnovative finance and community conservation for priority wetland in Thailand 2) โครงการ Mobilizing Thailand Mangrove Alliance (TMA) towards Nature positive Future for sustainable management of mangrove forests and coastline ecosystem 3) โครงการ Development of Policy and Guidelines for Private Sector Engagement in Biodiversity for Business Sustainability ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ GEF Operational Focal Point พิจารณาลงนามรับรองก่อนนำเสนอต่อ GEF CEO ต่อไป